GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela
komunalno-servisne zone Škurinje 

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
   dijela komunalno-servisne zone Škurinje 

 

 

Članak 1.

 

Odlukom o Detaljnom planu uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/02) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi planiranja drugačijih programa poslovne namjene na području obuhvata Plana, što uključuje određivanje odgovarajućih uvjeta za građenje i uređenje prostora, u skladu s uvjetima iz važeće prostorno planske dokumentacije više razine.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plan

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi oko 0,5 ha.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 4.

 

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana nalazi se južno od kompleksa garaža Komunalnog društva Čistoća d.o.o., između Osječke ulice i skladišnog kompleksa (bivšeg Rijekatekstila) i njegove spojne prometnice.

Aktualno stanje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana prvenstveno se ogleda u sljedećim činjenicama:

– prostor je neuređen te neartikuliran, kako s funkcionalnog tako i s prostornog aspekta,

– uz Osječku ulicu, pri spoju pristupne prometnice, nalazi se dvoetažna stambena kuća, a uz pristupnu prometnicu nalazi se prizemna građevina u kojoj je smješten prateći sadržaj poslovne zone,

– neizgrađeni dijelovi prostora koriste se kao parkiralište gospodarskih vozila ili su zapušteni i obrasli u šikaru,

– kvalitativna posebnost obuhvaćenog prostora je u njegovoj pozicioniranosti uz jednu od značajnijih gradskih prometnica.

Od donošenja Plana do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora nisu poduzeti čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa poslovne namjene.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5. 

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi morfološko-tipološko rješenje i uvjete izgradnje i uređenja novog građevnog sklopa poslovne namjene – pretežito trgovačke i uslužne namjene,

– duž obuhvaćenog dijela Osječke ulice planirati pješački nogostup propisane širine, usklađen sa stajalištem javnog gradskog prijevoza,

– utvrditi prometne uvjete u funkciji prethodnih zahvata,

– utvrditi druge uvjete od utjecaja na opisane zahvate ili uzrokovane istima.

 

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Grad Rijeka.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za
         izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i
         dopuna Plana

 

 

Članak 8.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih inspekcijskih poslova, Rijeka,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

 

XI. Rokovi

 

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članaka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 8 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 10 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 15 dana od dana zaprimanja Odluke. U slučaju da javnopravna tijela iz članka 8. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u predmetnom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

 

X. Izvori financiranja

 

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava investitora.

 

 

XI. Završna odredba

 

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 11. ožujka 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 1. – Obuhvat Plana