GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/18 i 18/19) u članku 2. riječi: “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 30. lipnja 2021. godine” zamjenjuju se riječima: “Sukcesivno (u mjesečnim tranšama) do 31. prosinca 2022. godine”, a riječi: “U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. srpnja 2021. godine” zamjenjuju se riječima: “U 168 jednakih mjesečnih rata, pri čemu je dospijeće prve rate 31. siječnja 2023. godine”.

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti dodatak 2. Ugovoru o kreditu broj: 5000751312 od 31. kolovoza 2018. godine, pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje dodatka 2. ugovoru o kreditu iz članka 2. ove Odluke.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/25
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 11. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.