GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19 i 22/19) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju javnih parkirališta s naplatom („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19, 16/19 i 17/19), u članku 2. stavak 6. mijenja se i glasi:

„Osim javnih parkirališta utvrđenih člankom 1. ove Odluke, naplata parkirališta obavlja se i na javnom parkiralištu Jelačićev trg, javnom parkiralištu u Ulici M. Barača i javnom parkiralištu Rikard Benčić.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u šest zona, kako slijedi:

– 0A. zona obuhvaća javna parkirališta F. Supila, I. Dežmana, R. Strohala, Ulicu Dolac i Školski prolaz,

– 0B. zona obuhvaća javno parkiralište Gomila i Slogin Kulu,

– 0. zona obuhvaća javna parkirališta Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Aldo Colonello, Jelačićev trg, Zadarska ulica, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, Ciottina ulica, Školjić – ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Ulica Strossmayerova, Trg Riccarda Zanelle, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, F. Račkog, I. Filipovića, I. Marinkovića, Pomerio, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nadzora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića), V. Dukića, Tržnica Zamet, Ulica Bože Vidasa i Ulica Podkoludricu,

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u ulici M. Barača i, P. Kobeka i Volčićev trg

– 2A. zona obuhvaća javno parkiralište Rikard Benčić.

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

– 0A. zona označena je bijelom bojom,

– 0B. zona označena je narančastom bojom,

– 0. zona označena je plavom bojom,

– 1. zona označena je crvenom bojom,

– 2. zona označena je žutom bojom,

– 2A. zona označena je sivom bojom.

Dozvoljeno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu u 0. i 0A. zoni utvrđuje se u trajanju do dva (2) sata, a u ostalim zonama nema vremenskog ograničenja parkiranja.“

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu dana 22. ožujka 2021. godine.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/30-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 9. ožujka 2021.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.