GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novinebroj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog
i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 45/10 i 37/12 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) u članku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„- se privremenim korištenjem prostora ne ometa ostvarivanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada i obavljanje ostalih poslova odgojno-obrazovnih radnika ustanove sukladno planu i programu rada ustanove,”.

 

 

Članak 2.

 

U tabličnom prikazu iz članka 5. stavka 1. Odluke, naziv kolone „B” mijenja se i glasi:

„Programi javnih potreba u sportu, sport za učenike/djecu izvan javnih potreba u sportu te natjecanja mlađih uzrasnih kategorija ostalih sportova”.

Naziv kolone „C” mijenja se i glasi:

„Aktivnosti sporta koje provode udruge koje nisu u okviru programa javnih potreba u sportu te ostale aktivnosti drugih korisnika”.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, korisnik prostora dužan je platiti i naknadu za rad radnika ustanove zaduženog za prostor u visini od 30,00 kuna bruto za 1h (60 minuta) pružene usluge, ako je ravnatelj ustanove utvrdio da se radi o zaduženju koje je izvan redovnih radnih obveza radnika, osim za prostor od IV. do VI. kategorije.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Redoslijed prioriteta u privremenom korištenju prostora od I. do VI. kategorije utvrđuje se, ovisno o vrsti aktivnosti koja se u prostoru provodi, i to kako slijedi:

– aktivnosti školskog sporta i školskih sportskih natjecanja koje provodi ustanova odnosno školsko sportsko društvo, u terminima od 8,00 do 20,00 sati (od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom po potrebi),

– aktivnosti sporta za učenike ustanove uključene u sportske klubove iz programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: program javnih potreba u sportu),

– aktivnosti sporta za sportaše u sportskim klubovima iz programa javnih potreba u sportu,

– aktivnosti sporta za učenike i djecu koje provode sportske udruge, a koje nisu u okviru programa javnih potreba u sportu te natjecanja mlađih uzrasnih kategorija ostalih sportova, u pravilu u terminima od 16,00 do 22,30 sati (od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom po potrebi),

– ostale aktivnosti drugih korisnika, u slobodnim terminima koji nisu potrebni za ostvarivanje aktivnosti utvrđenih prema redoslijedu prioriteta iz podstavaka 1. do 4. ovoga stavka.”

           

 

Članak 4.

 

U članku 11. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

„- za provođenje aktivnosti djece koja sudjeluju u prigodnim manifestacijama i programima od osobitnog interesa za promidžbu Grada,”.

Dosadašnji postavak 6. postaje podstavak 7.

 

 

Članak 5.

 

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Prihode koje ustanova ostvari od davanja prostora na privremeno korištenje, ustanova može koristiti isključivo za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, osim naknade za uslugu iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.”

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.