GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i Službene novine Grada Rijeke broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim
površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke, koje je utvrdila Uprava TD RIJEKA plus d.o.o. dana 4. ožujka 2021. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/28
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 11. ožujka 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.