GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu

 

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu, koji je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ na sjednici održanoj 4. veljače 2021. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.