GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 43.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane
za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski
shop/suvenirnica/knjižara)

 

 

 

I.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu V.B.Z. d.o.o., Dračevićka 12, Zagreb, OIB: 35632925066 (u daljnjem tekstu: koncesionar), koncesiju na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara) – u daljnjem tekstu: koncesija.

 

II.

 

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira u poslovnom prostoru smještenom na jugoistoku prizemlja zgrade Palače Šećerane, ukupne površine 94 m2, koji se sastoji se od dvije prostorije površine 63,40 m2 te 30,60 m2 s pravom korištenja sanitarnih prostora u prizemlju Palače Šećerane.

 

III.

 

Poslovni prostor iz točke II. ove Odluke dio je Palače Šećerane koja je na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP-I-612-08/02-01/311, URBROJ:532-10-1/8(JB)-02-2 od 28. svibnja 2002. godine, upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu nepokretnih kulturnih dobara kao zaštićeni spomenik kulture pod brojem Z-102 („Narodne novine“ broj 151/02), pod nazivom Zgrada bivše tvornice „Rikard Benčić“.

 

 

IV.

 

Koncesija se dodjeljuje na rok od 10 godina, koji teče od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji.

 

 

V.

 

Koncesijska naknada iznosi 60.912,00 kuna (bez PDV-a) godišnje, odnosno 5.076,00 kuna (bez PDV-a) mjesečno.

Mjesečni iznos koncesijske naknade izračunava se kao umnožak ponuđene fiksne naknade od 54,00 kune/m2 (bez PDV-a) i ukupne površine poslovnog prostora od 94 m2 koji se daje u koncesiju.

 

VI.

 

Koncesionar je obvezan najkasnije na dan potpisivanja Ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 100.000,00 kuna u obliku bankarske garancije ili depozita uplaćenog na poslovni račun Grada Rijeke.

 

VII.

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: UP/I-612-13/21-01/2, URBROJ: 2170/01-06-00-21-5 od 08. veljače 2021. godine, nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

VIII.

 

Konzervatorski uvjeti zaštite i očuvanja poslovnih prostora u Palači Šećerane izdani od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, KLASA: 612-08/19-23/5852, URBROJ: 532-04-02-11/1-20-2, od dana 03. veljače 2020. godine, nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.).

Konzervatorski uvjeti iz stavka 1. ovoga članka nisu predmet objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

Na temelju ove Odluke, sklopit će se Ugovor o koncesiji sukladno članku 2. Odluke o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane („Službene novine Grada Rijeke“ broj 17/20), kojim će se urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze koncesionara.

Odjel gradske uprave za kulturu će u ime Davatelja koncesije, koncesionaru dostaviti na sklapanje Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

U ime Davatelja koncesije, Ugovor o koncesiji sklopit će Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

 

X.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju članka 43.b, stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) a u vezi s člankom 31. stavcima 1. i 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, raspisano je javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara).

Obavijest o namjeri davanja koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara), objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2020/S 01K-0046446 od 30. prosinca 2020. godine.

Temeljem članka 33. Zakona, javno otvaranje ponuda održano je dana 01. veljače 2021. godine, s početkom u 11:30 sati te su na istom predstavnici Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene utvrdili kako su u propisanom roku za dostavu ponuda zaprimljene dvije ponude:

– ponuda broj 001-2021 od 20. siječnja 2021. godine ponuditelja V.B.Z. d.o.o., Dračevićka 12, Zagreb, OIB: 35632925066, s ponuđenom cijenom fiksnog dijela koncesijske naknade u iznosu od 54,00 kn/m2 i

– ponuda 1 ponuditelja Trgovačko proizvodni obrt Kandelica, Braće Stipčić 41, Rijeka, OIB: 83629105602, s ponuđenom cijenom fiksnog dijela koncesijske naknade u iznosu od 22,50 kn/m2,

te je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda KLASA: UP/I-612-13/21-01/2, URBROJ: 2170/01-06-00-21-2 od 01. veljače 2021. godine.

 Postupak pregleda i ocjena ponuda započeo je 08. veljače 2021. godine. U tijeku pregleda i ocjene ponuda, Stručno povjerenstvo je u ponudi ponuditelja V.B.Z. d.o.o. uočilo manji nedostatak koji je uklonjiv, a vezan je uz PRILOG 3. – Izjavu iz točke 3.1.1. Dokumentacije za nadmetanje te je pozvalo navedenog ponuditelja dana 8. veljače 2021. godine na dopunu navedene Izjave. Izjava je dopunjena i dostavljena dana 16. veljače 2021. godine.

Sukladno navedenom, Stručno povjerenstvo je utvrdilo valjanost ponude te steklo uvjete za rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude.

Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako su obje ponude valjane te kako je po kriteriju za odabir najvišeg ponuđenog iznosa koncesijske naknade, najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo V.B.Z. d.o.o. Dračevićka 12, Zagreb, OIB: 35632925066 s iznosom koncesijske naknade od 54,00 kn/m2 (bez PDV-a), odnosno godišnje 60.912,00 kuna (bez PDV-a).

Analiza i pregled pristiglih ponuda prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: UP/I-612-13/21-01/2, URBROJ: 2170/01-06-00-21-5 od 08. veljače 2021. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da je kriterij za odabir ponude bio najviša ponuđena naknada za koncesiju, utvrđeno je tijekom postupka pregleda i ocjena ponuda kako je ponuditelj V.B.Z. d.o.o., Dračevićka 12, Zagreb, OIB: 35632925066 bio najpovoljniji ponuditelj te isti ispunjava sve uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuda ponuditelja V.B.Z. d.o.o., Dračevićka 12, Zagreb, OIB: 35632925066, broj 001-2021 od 20. siječnja 2021. godine na iznos godišnje naknade za koncesiju u visini od 60.912,00 kuna (bez PDV-a) je potpuno sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, uredna, prihvatljiva, prikladna i najpovoljnija prema kriteriju za odabir.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo je temeljem članka 16. stavka 12. točke 4. Zakona, utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara).

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana primitka ove Odluke, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/18
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.