OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) direktor trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 15. ožujka 2021. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i
u javnim garažama na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/19) – u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Cjelodnevna karta može se koristiti za javno parkiralište za koje je kupljena te za vremensko razdoblje za koje je izdana.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Tjedna karta može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana, za vremensko razdoblje na koje je izdana te za javno parkiralište za koje je kupljena.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Kupnja satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:

– ručnom naplatom,

– automatski,

– poluautomatski,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata.

Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata.

Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje satne karte iz automata, a plaćanje cijene obavlja se kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva.

Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno.

Kupnja putem web platforme podrazumijeva plaćanje cijene uplatom putem internet aplikacije te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom objektu pri čemu se satna karta preuzima od prodavača.“

 

Članak 4.

 

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Kupnja cjelodnevne karte obavlja se:

– automatskom kupnjom,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

a sukladno odredbi članka 29. stavcima 3., 5., 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta.“

 

 

Članak 5.

 

Članak 31. mijenja se i glasi:

„Kupnja tjedne karte, povlaštene karte i mjesečne karte obavlja se:

– plaćanjem cijene putem transakcijskog računa ili gotovinskim plaćanjem i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Trgovačkog društva,

– putem GSM operatera,

– putem web platforme,

– putem mobilne aplikacije,

– putem maloprodajnih objekata,

a sukladno odredbi članka 29. stavcima 5., 6., 7. i 8. ovih Općih uvjeta.“

 

 

Članak 6.

 

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Trgovačkog društva, www.rijeka-plus.hr.

 

 

Članak 7.

 

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

                                                                                 

                                                                                                             Direktor
                                                                                                    Željko Smojver, v.r.