GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

 

 

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst i 2/20) u članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

Član Vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i radnih tijela Vijeća, sukladno dogovoru s poslodavcem.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 84. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Rijeke.“

 

 

Članak 3.

 

U članku 84.a stavku 3. riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.

 

 

Članak 4.

 

Članak 95.b mijenja se i glasi:

„Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne donese prije početka godine na koju se odnosi, Vijeće donosi odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca, u skladu s posebnim zakonom, na prijedlog Gradonačelnika ili Odbora za proračun i financije.“

 

 

Članak 5.

 

Iza članka 151. dodaje se podnaslov i članci 151.a i 151.b koji glase:

 

„6. Održavanje sjednice u posebnim okolnostima

 

Članak 151.a

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem (putem videokonferencije, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu).

U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, sjednice se mogu održavati i kombinacijom fizičke prisutnosti članova Vijeća i korištenjem odgovarajućih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu.

O načinu održavanja sjednice u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odlučuje predsjednik Vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova članova Vijeća.

           

Članak 151.b

 

Na sjednici iz članka 151.a ovoga Poslovnika potrebno je svim članovima Vijeća osigurati sudjelovanje u radu, raspravi i odlučivanju.

Na provođenje rasprave te sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Glave VII. i VIII. ovoga Poslovnika.“

 

 

Članak 6.

 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/9
URBROJ: 2170-01-16-00-21-3
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.