GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 3.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2021. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENU
Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija
na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19 i 17/20), članak 3. mijenja se i glasi:

“Koncesije iz članka 2. točaka 1. i 3. planiraju se dati u 2021. godini, a koncesija iz članka 2. točke 4. planira se dati u 2022. godini.”

 

 

Članak 2.

 

Ova izmjena Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/20
URBROJ: 2170-01-16-00-21-2
Rijeka, 26. veljače 2021.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.