OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 17. ožujka 2021.

Godina VIII - broj 5.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po Gradonačelniku Grada Rijeke mr.sc. Vojku Obersnelu, kao osnivač Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE, Krešimirova 38, Rijeka, zastupana po zapovjedniku Hinku Manceu, dipl inž. (u daljnjem tekstu: Poslodavac),

SINDIKAT VATROGASACA RIJEKA, Krešimirova 38, Rijeka, zastupan po predsjedniku Goranu Hibleru (u daljnjem tekstu: Sindikat), sklopili su dana 25. veljače 2021.

 

 

 

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA RADNIKE U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI
GRADA RIJEKE

 

 

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Grada Rijeke, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Sindikata vatrogasaca Rijeka dana 4. svibnja 2018. sklopljen Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke s vremenskim važenjem do 31. prosinca 2020.

 

 

Članak 2.

           

Ugovorne strane suglasne su da se Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke primjenjuje do 30. lipnja 2021.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnog ugovora sastavljen je u šest primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava dva primjerka.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Dodatak I. objaviti će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

  

Broj: 78/2021

Rijeka, 25. veljače 2021.

 

 

   GRAD RIJEKA                                  POSLODAVAC                                     SINDIKAT

   Gradonačelnik                                   Zapovjednik                                       Predsjednik

                                                   Javne vatrogasne postrojbe

                                                                Grada Rijeke

 

mr.sc.Vojko Obersnel, v.r.           Hinko Mance dipl.inž., v.r.         Goran Hibler, bacc.ing.sec., v.r.