GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. veljače 2021.

Godina VIII - broj 2.Na temelju odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. veljače 2021. godine, donio je

 

 

 

PRAVILNIK
o zaštiti osobnih podataka Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) je temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) – u daljnjem tekstu: Zakon, dužan nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i koriste.

Ovim se Pravilnikom propisuje koji se podaci prikupljaju, na koji način se obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju, prava osoba čiji se osobni podaci prikupljaju i koriste, odgovornost osoba koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke, te mjere zaštite i unutarnjeg nadzora.

 

 

Članak 2.

 

Sukladno Uredbi, pojedini izrazi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– „Osobni podatak” označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca,

– „Obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,

– „Sustav pohrane“ znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi,

– „Voditelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice,

– „lzvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade,

– „Primatelj“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je Ii on treća strana,

– „Treća strana“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade,

– „Privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose,

– „Povreda osobnih podataka“ znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani,

– „Osoba koja se može identificirati“ je osoba čiji se identitet može utvrditi (izravno ili neizravno) posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

 

 

 

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

 

Članak 3.

 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza Grada, radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti, odnosno u svrhu obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

 

Članak 4.

 

Grad prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

a) temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, podatke za kontakt (adresa, e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju,

b) ostale osobne podatke, koje ispitanik ili treće osobe stavljaju na raspolaganje prilikom zasnivanja i/ili tijekom trajanja službe, odnosno radnog odnosa ili zasnivanja drugih vrsta ugovornih i drugih odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, stručna sprema, druga znanja i vještine.

Obrada posebne kategorije osobnih podataka kao rasna ili nacionalna pripadnost, političko ili vjersko uvjerenje, članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca obavlja se sukladno članku 9. Uredbe.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno, pisanim putem ili iz drugih izvora.

 

Članak 5.

 

Grad kao voditelj obrade, ako je primjenjivo, mora voditi i evidenciju aktivnosti obrade sukladno članku 30. stavku 1. Uredbe.

Evidencija aktivnosti obrade iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) ime i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu osobnih podataka,

b) svrhu obrade,

c) opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka,

d) kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije,

e) ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. podstavka 2. Uredbe, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama,

f) ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka,

g) ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera iz članka 32. stavka 1. Uredbe.

h) postoje li izvršitelji obrade i njihova funkcija u procesu te osnovni podaci o izvršitelju.

 

Članak 6.

 

Grad osobne podatke obrađuje samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

a) da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,

b) da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,

c) da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Grada,

d) da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,

e) da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Grada,

f) da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Grada ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Točka f) stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na obradu koju provodi Grad pri izvršavanju svojih zadaća.

 

 

Članak 7.

 

Ako se obrada provodi u ime voditelja obrade, voditelj obrade koristi se jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Obaveza je svakog upravnog odjela i službe Grada da pri ugovaranju poslova obrade osobnih podataka s izvršiteljima obrade ugovorno definira provedbu Uredbe u skladu sa zahtjevima iz Uredbe.

lzvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja voditelja obrade.

lzvršitelj obrade obrađuje osobne podatke samo prema uputama voditelja obrade i mora osigurati da se osobe ovlaštene za obradu obvežu na povjerljivost potpisivanjem lzjave o povjerljivosti.

 

 

Članak 8.

 

U slučaju svake povrede osobnih podataka, izvršitelj obrade dužan je bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti voditelja obrade nakon što sazna za povredu.

Izvještaj mora sadržavati najmanje:

a) prirodu povrede osobnih podataka, uključujući, ako je moguće, kategorije i približan broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan broj dotičnih evidencija osobnih podataka;

b) navesti ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti svaka informacija;

c) opisati vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka;

d) opisati mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

 

 

Članak 9.

 

Voditelj obrade sakuplja osobne podatke koji se odnose na:

– službenike i namještenike,

– Gradonačelnika i njegove zamjenike, članove Gradskog vijeća i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

– članove Savjeta mladih,

– članove i predstavnike vijeća nacionalnih manjina,

– građane.

 

 

Članak 10.

 

Osobe koje prikupljaju osobne podatke od ispitanika, u ime i za račun voditelja obrade, dužne su mu predati:

a) lzjavu o zaštiti osobnih podataka,

b) u slučaju ako je za obradu pojedinog osobnog podatka potreba privola, dužni su prije obrade osobnog podatka istu ishoditi.

 

 

 

III. PRIVOLA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

 

 

Članak 11.

 

Privola kojom ispitanik Gradu daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom i jasno naznačenom svrhom za koju se daje. Privola može biti sadržana u posebnom obrascu, dodana na već postojeći obrazac, a također može biti u sklopu ugovora i sl.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora bit jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisan u stavku 1. ovoga članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

 

 

Članak 12.

 

Grad osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Grad osobne podatke čuva sukladno Planu klasifikacijskih oznaka pojedinog predmeta, odnosno samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

lznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, osobni podaci mogu se pohraniti na dulje razdoblje, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 

 

 

IV. DAVANJE OSOBNIH PODATAKA NA KORIŠTENJE DRUGIM KORISNICIMA

 

 

Članak 13.

 

Osobni podaci koje prikuplja i obrađuje Grad daju se na korištenje na temelju pisanog zahtjeva drugim korisnicima ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti takvog korisnika. Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima Grad će o tome obavijestiti ispitanika (usmeno, elektroničkim putem).

O osobnim podacima koji su dani na korištenje drugom korisniku, o drugom korisniku i o svrsi za koju su dani podaci vodi se posebna evidencija.

 

 

 

V. PRAVA ISPITANIKA

 

 

Članak 14.

 

U postupku obrade osobnih podataka Grad na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovi za obradu podataka, legitimnim interesima Grada, namjeri predaje osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

 

Članak 15.

 

Ispitanik ima pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi od Grada ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave.

Pravo na ispravak ostvaruje se od Gradonačelnika kao odgovorne osobe Grada i/ili službenika u skladu s opisom poslova njegova radnog mjesta.

 

 

Članak 16.

 

Ispitanik ima pravo od Grada ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a Grad ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

b) ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, ako se obrada temelji na privoli ispitanika za obradu svojih osobnih podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,

c) ako ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu,

d) ako su osobni podaci nezakonito obrađeni,

e) ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Europske unije ili nacionalnog zakonodavstva.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja,

b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada po pravu Europske unije ili nacionalnog zakonodavstva ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Grada,

c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Uredbe,

d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili statističke svrhe,

e) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

 

 

Članak 17.

 

Ispitanik ima pravo od Grada tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka ako je ispunjena jedna od sljedećih pretpostavki:

a) ispitanik osporava točnost njegovih osobnih podataka, na razdoblje potrebno kojim se Gradu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,

b) obrada je nezakonita i ispitanik ne traži brisanje osobnih podataka nego samo ograničenje njihove obrade,

c) Grad više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane njegovih pravnih zahtjeva,

d) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Grada za obradu njegove razloge iz prigovora.

Ako je obrada ograničena, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa prava Europske unije ili nacionalnog zakonodavstva.

Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade, Grad izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Pravo na ograničenje obrade ostvaruje se od Gradonačelnika kao odgovorne osobe Grada i/ili službenika u skladu s opisom poslova njegova radnog mjesta.

 

 

Članak 18.

 

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s time da li je obrada nužna radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Grada ili je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Grada, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila.

U slučaju prigovora, Grad više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka, Grad je dužan ispitaniku izričito skrenuti pozornost na pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

 

 

Članak 19.

 

Grad će odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika pružiti informacije o poduzetim radnjama iz članaka 14. do 17. ovoga Pravilnika.

Rok iz stavka 1. ovoga članka može se prema potrebi produljiti za dodatnih 60 dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

Grad obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, informacija se pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz stavka 1. ovoga članka, Grad će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

 

 

Članak 20.

 

lspitanik koji smatra da je Grad povrijedio neko njegovo pravo zajamčeno Uredbom ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu sukladno Zakonu.

 

 

 

VI. MJERE ZAŠTITE I UNUTARNJEG NADZORA

 

 

Članak 21.

 

Grad će poduzeti sve potrebne tehničke, administrativne i fizičke mjere zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od neovlaštenih pristupa i moguće zlouporabe. Tehničke i organizacijske mjere redovito se preispituju i ažuriraju.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvat će se u zaključanim ormarima/službenim prostorijama, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo službenicima zaduženim za obradu podataka.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

 

 

 

VII. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

 

Članak 22.

 

Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima odgovarajuća stručna znanja u skladu s člankom 37. točkom 5. Uredbe, a imenuje se iz redova službenika Grada. Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na web stranicama Grada.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, službenici Grada dužni su informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o kontakt podacima službenika za zaštitu osobnih podataka.

O svakoj povredi zaštite osobnih podataka, odnosno poduzetim korektivnim radnjama, svako upravno tijelo Grada dužno je pisanim putem izvijestiti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

 

 

VIII. ODGOVORNOST OSOBE KOJA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE

 

 

Članak 23.

 

Službenici i namještenici koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke dužni su:

a) postupati u skladu s Uredbom, ovim Pravilnikom i ostalim aktima i odlukama koje se odnose na osobne podatke ispitanika,

b) poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa iii nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika potpisati lzjavu o povjerljivosti kojom će se obvezati:

a) da će čuvati povjerljivost svih osobnih podataka na kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koje se nalaze u zbirkama osobnih podataka,

b) da će osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu,

c) da će se s osobnim podacima služiti onoliko vremena koliko je to nužno za ostvarenje svrhe za koju su uzeti te ih neće dalje obrađivati u neku drugu svrhu,

d) da osobne podatke na kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te da će povjerljivost osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

 

 

 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 24.

 

Za pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji uređuju provedbu Uredbe ili se odnose na osobne podatke koji su na snazi.

 

 

Članak 25.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/21-04/10-73
URBROJ: 2170/01-15-00-21-1
Rijeka, 1. veljače 2021.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.