OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. veljače 2021.

Godina VIII - broj 2.GRAD RIJEKA, zastupan po Gradonačelniku mr.sc. Vojku Obersnelu (u daljnjem teskstu Grad)

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić (u daljnjem tekstu: Sindikat) i

 

SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE, zastupan po predsjednici Boženi Strugar (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 22. prosinca 2020. godine

 

 

 

 

DODATAK (3)
Kolektivnom ugovoru
za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 4. prosinca 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17), dana 17. rujna 2018. godine Dodatak (1) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/18) i dana 14. studenog 2019. godine Dodatak (2) Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19).

 

 

Članak 2.

 

U članku 36. stavku 1. alineji 3. iza riječi „posvojitelja“ dodaje se riječ „posvojenika,“.

 

 

Članak 3.

 

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Ugovor) u Tablici iz članka 46. Ugovora, koja čini njegov sastavni dio, mijenjaju se slijedeći koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta i sada glase:

„Rb.13. – Radno mjesto Pomoćni kuhar/Pomoćni kuhar – spremač                        – 0,820

             – Radno mjesto Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece                     – 0,820

             – Radno mjesto Spremač                                                                                     – 0,820

Rb.16. – Radno mjesto Pralja                                                                                           – 0,820“.

 

 

Članak 4.

 

Članak 50.a mijenja se i glasi:

„Osnovna plaća odgojitelju koji u Ustanovi kao redovan rad provodi verificirani poseban program ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, športski program, program ritmike i plesa, ekološki program i program održivog razvoja sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe uvećat će se za 6%.“.

 

 

Članak 5.

 

Iza članka 50.a dodaje se novi članak 50.b koji glasi:

„Uvećanje osnovne plaće iz članka 50. i 50.a obračunava se i primjenjuje samo na one mjesece kada je odgojitelj obavljao poslove vođenja Podcentra predškolskog odgoja odnosno provodio poseban program s time da se najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje na cijeli mjesec.“.

 

 

Članak 6.

 

Ugovorne strane su suglasne da je ovaj Dodatak Ugovora sklopljen danom njegova potpisivanja, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Dodatak Ugovora objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 601-01/16-01/25
URBROJ: 2170/01-04-00-21-67
Rijeka, 22. prosinca 2020.

 

 

   GRAD RIJEKA                       SINDIKAT RADNIKA               SINDIKAT OBRAZOVANJA,

                                             U PREDŠKOLSKOM ODGOJU              MEDIJA I KULTURE    

                                             I OBRAZOVANJU HRVATSKE                   HRVATSKE

 

   Gradonačelnik                             Predsjednica                                    Predsjednica

 

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.           Božena Strugar, v.r.                         Božica Žilić, v.r.