GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. siječnja 2021.

Godina VIII - broj 1.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/147, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. siječnja 2021. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju člana i imenovanju članica
Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Neven Lukačević dužnosti člana Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje.

 

 

II.

 

 Utvrđuje se da je Čedomiru Karanikiću smrću prestalo članstvo u Školskom odboru Centra za odgoj i obrazovanje.

 

III.

 

Za članice Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje iz reda osnivača, imenuju se:

– Marijana Cuculić,

– Matea Marchini.

 

IV.

 

Članice Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje iz točke III. ove Odluke imenuju se na rok do isteka mandata članova Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje.

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/147-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 11. siječnja 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.