GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 12. siječnja 2021.

Godina VIII - broj 1.Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“ broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. siječnja 2021. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine i
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Upravljačku skupinu za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine imenuju se sljedeći članovi:

– mr.sc. Mladen Vukelić – Grad Rijeka,

– Krešimir Vidović – Grad Kastav,

– Matea Dundović – Grad Kraljevica,

– Neli Nežić – Grad Opatija,

– Dejan Ljubobratović – Općina Čavle,

– Ivona Brentar-Miličević – Općina Klana

– Borka Reljac – Općina Kostrena,

– Jadranka Ognjenović – Općina Lovran,

– Silvija Vickić – Općina Mošćenička Draga i

– Jasmina Fabac – Općina Viškovo.

 

 

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15).

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/1-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 11. siječnja 2021.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.