GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/11, 51/11 i 54/12 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 20. studenog 2020. godine, donio je

 

 

 

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Ovaj se Zaključak primjenjuje i na stan odnosno stambeni prostor kojim gospodari Grad.

 

Članak 2.

 

Visina slobodno ugovorene najamnine iz članka 1. ovoga Zaključka utvrđuje se za m2 stana odnosno stambenog prostora kako slijedi:

– za stan ………………………….…    5,17 kn/m2,

– za stambeni prostor ………………     6,66 kn/m2,

– za stan II. Kategorije………………     8,87 kn/m2.

 

 

Članak 3.

 

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovoga Zaključka raspoređuje se:

– kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade,

– razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

 

 

Članak 4.

 

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19).

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Zaključak objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/115-70
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 20. studenog 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.