GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.    grb
R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/132
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. 12. 2020.

 

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na 31. sjednici održanoj 17., 18. i 19. prosinca 2020. godine razmatralo je Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku te je dana 19. prosinca 2020. godine donijelo sljedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Prihvaća se Prijedlog akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku.
  1. Zadužuje se Ured Grada da Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku dostavi Uredu Sporazuma gradonačelnika.
  1. Ovaj zaključak objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

 

 

Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.