GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

 

 

Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

 

 *Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/20-01/120
URBROJ: 2170/01-16-00-20-23
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu