GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program), opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Čišćenje javnih površina,

1.2. Sanacija divljih deponija.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

3.1. Održavanje pothodnika i dizala,

3.2. Održavanje plaža,

3.3. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke,

3.4. Održavanje ostalih javnih površina ,

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

4.1. Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

4.2. Održavanje javnih satova,

4.3. Održavanje autobusnih čekaonica,

4.4.Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično,

4.5. Održavanje javnih fontana,

4.6. Održavanje ostale urbane opreme.

5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

7. ODRŽAVANJE GROBLJA

8. PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

9. SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

10. ČIŠĆENJE MORA.

 

 

 

Članak 2.

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

 

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

1.  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

9.531.900

1.1.         

Čišćenje javnih površina

8.788.900

1.2.         

Sanacija divljih deponija

743.000

 2.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

18.850.000

 3.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

2.587.000

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

492.000

3.2.         

Održavanje plaža

815.000

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

350.000

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina  

930.000

4. 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

3.541.500

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

1.227.500

4.2.         

Održavanje javnih satova

302.000

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

391.000

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

36.000

4.5.         

Održavanje javnih fontana

1.257.000

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

328.000

 5.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

24.226.000

 6.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

9.965.000

7. 

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.         

Groblje Kozala

797.000

7.2.         

Groblje Trsat

352.000

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova                                                                      

504.500

7.4.         

Groblje Zamet

62.000

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam                                                                                            

23.000

7.6.         

Groblje Draga                                                                                                            

32.000

7.7.         

Groblje Donja Drenova

37.000

7.8.         

Groblje Gornja Drenova                                                                                            

11.000

7.9.         

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

222.000

 8.

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

3.180.000

 9.

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

1.000.000

 10.

ČIŠĆENJE MORA

593.000

 

 

Članak 3.

 

“Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 75.514.900,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 65.140.900,00 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 900.000,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.716.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn i prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.400.000,00 kn.”

 

Članak 4.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/144
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.