GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2021. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

– programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

– programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima,

– programi u glazbenoj djelatnosti,

– programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu,

– programi u audiovizualnoj djelatnosti,

– programi u književnoj djelatnosti,

– programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.),

– programi za mlade i

– manifestacije.

 

 

Članak 2.

 

U 2021. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi – programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika, kako slijedi:

1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
1.2. Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti
1.3. Književna djelatnost
1.4. Dramska umjetnost, ples i pokret
1.5. Glazbena djelatnost
1.6. Audiovizualna djelatnost
1.7. Inovativne umjetničke i kulturne prakse
1.8. Programi kulture u zajednici
1.9. Programi za mlade
1.10. Programi kulturne suradnje
1.11. Manifestacije.

 

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.1. podtočkama 1.-10. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu.

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

 

Članak 4.

 

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

 

 

Članak 5.

 

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/139
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu