OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.        

    REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Upravni odjel za
pomorsko dobro, promet i veze


KLASA: 342-01/20-01/129
URBROJ: 2170/1-07-02/6-20-3
Rijeka, 18. prosinca 2020.

 

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u predmetu utvrđivanja usklađenosti Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2021. godinu (KLASA: 023-01/20-04/128-27, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1) od 9. prosinca 2020. godine s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20), izdaje:

 

 

 

POTVRDU

 

kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2021. godinu (KLASA: 023-01/20-04/128-27, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1) od 9. prosinca 2020. godine (dalje u tekstu: Plan) nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/20).

 

 

 

Obrazloženje

 

Člankom 5. stavkom 2. Uredbe propisano je da godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Uvidom u dostavljeni Plan utvrđeno je da je isti u skladu s Uredbom i s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu.

Sukladno članku 9. stavak 2. a u svezi članka 8. stavka 4. Uredbe, potrebno je koncesijska odobrenja izdavati na jednu kalendarsku godinu. Iznimno, kada se Odobrenje daje na vremenski rok dulji od 1 (jedne) kalendarske godine, Vijeće za koncesijska odobrenja dužno je prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak davanja koncesije.

 

 

PROČELNICA
Nada Milošević, dipl.iur., v.r.