GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (Narodne novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021. godini.

 

*PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 023-01/20-04/128-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 9. prosinca 2020.

 

 

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu