GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18–pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 7.800.000,00 kuna. Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

 

Rashodi

 

Plan

2021.

1

2

3

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

Zaštita građe

250.000,00  

Ukupno I.:

250.000,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

1.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

Restauracija muzejske građe PPMHP

40.000,00  

2.

Verica Jakovac

 

 

Restauracija povijesne stolarije Zgrade Venutti, 1895.

57.000,00  

3.

Državni arhiv u Rijeci

 

 

Projektna dokumentacija – 1. dio

44.000,00  

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

4.

Udruga Katedra čakavskog sabora Grobnišćine

 

 

Tri desetljeća grobničke katedre, Grobnički zbornik

10.000,00

5.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

 

Digitalna slovolivnica

9.000,00  

6.

Udruga Istraživački i edukacijski centar Typeflow

 

 

Benja 2.0, tjedan glagoljice 2021.

12.000,00  

7.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

Ciotta i godine razvoja – od primorskog gradića do imperijalne luke (1868. – 1914.), znanstveni skup

12.300,00  

8.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

 

Dijalozi s baštinom 2021., znanstveni skup

13.300,00  

 

Nakladnički programi

 

9.

Marko Medved

 

 

Fluminensia sacra – nepoznata riječka sakralna baština, znanstvena monografija

9.800,00  

10.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

Zbornik radova znanstvenog skupa 100 godina od osnutka Riječke Države

12.600,00

11.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

 

Dijalozi s baštinom, zbornik radova

14.000,00  

 

Ukupno II.:

234.000,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

697.241,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

3.950.000,00

4.

Povežimo se baštinom

 

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

89.500,00

5.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

6.

Motorni brod Galeb

 

 

Troškovi posade, priveza i režijski troškovi

121.700,00

7.

Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia

 

 

Pripremne aktivnosti

25.000,00

8.

Kuća Colazio

 

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

14.000,00

9.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

 

Pripremne aktivnosti

50.000,00

10.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

70.000,00

 

Ukupno III.:

5.109.441,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

50.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

1.076.559,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

60.000,00

4.

Lučka uprava Rijeka

 

 

Radovi na uređenju palače na Rivi 1

1.000.000,00

5.

Židovska općina Rijeka

 

 

Obnova „mikvi“

20.000,00

 

Ukupno IV.:

2.206.559,00

 

UKUPNO:

7.800.000,00

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/142
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.