GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novinebroj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), članka 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o visini naknade za prijenos prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči, odricanju
od potraživanja komunalnog doprinosa i bespovratnom financiranju troškova
priključenja na vodnokomunalnu infrastrukturu za izgradnju stambenih građevina na
Martinkovcu po programu društveno poticane stanogradnje

 

 

Članak 1.

 

Visina naknade za prijenos prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči, označenih kao k.č.br. 5/980 površine 4.112 m2 i k.č.br. 5/982 površine 1.983 m2, koje je Grad Rijeka prenio u vlasništvo Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke na temelju Ugovora o prijenosu prava vlasništva sklopljenim 28. svibnja 2015. godine, radi izgradnje dvije višestambene građevine na Martinkovcu, s pristupnim putevima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila po programu društveno poticane stanogradnje, iznosi 393,00 kn/m2 što za 6.095 m2 zemljišta iznosi ukupno 2.395.335,00 kn.

 

 

Članak 2.

 

Za izgradnju građevina iz članka 1. ove Odluke, Grad Rijeka odriče se potraživanja komunalnog doprinosa u procijenjenom iznosu od 1.510.000,00 kn.

 

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka sufinancirat će bespovratnim sredstvima troškove priključenja stambenih građevina na vodnokomunalnu infrastrukturu u procijenjenom iznosu od 411.302,03 kn.  

 

 

Članak 4.

 

Ukupno ulaganje Grada Rijeke u investiciji iznosi 10.020.077,03 kn (bez PDV-a), od čega nepovratno ulaganje koje se odnosi na naknadu za prijenos prava vlasništva na nekretninama, potraživanje komunalnog doprinosa i trošak priključenja na vodnokomunalnu infrastrukturu iznosi

6.504.742.03 kn (bez PDV-a).

Način i rok za povrat preostalog dijela ulaganja Grada Rijeke u iznosu od 3.515.335,00 kn (bez PDV-a), koji se odnosi na razliku naknade za prijenos prava vlasništva na nekretninama i trošak elektroenergetskih priključaka, utvrdit će se Dodatkom Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje.

 

Članak 5.

 

Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke će, u ime Grada Rijeke, sklopiti s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke Dodatak Ugovoru o prijenosu prava vlasništva iz članka 1. ove Odluke i Dodatak Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje sklopljenim 28. srpnja 2020. godine.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/150
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.