GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o stavljanju van snage Odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji
na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/20).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/152
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.