GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice
Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se AGATU JUNIKU dužnosti članice Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje se SENKA BARUŠKA.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/118
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.