GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o kazalištima (″Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), članka 50. stavka 1. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine donijelo je

 

 

ODLUKU
o razrješenju članice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

 

I.

 

Razrješuje se ZRINKA KOLAK – FABIJAN dužnosti članice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/137
URBROJ: 2170-01-16-00-20-6
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.