GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene
Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

 

I. Pravna osnova

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Ocjena).

Postupak Ocjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

II. Razlozi donošenja

 

Članak 2.

 

Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Grad Rijeku koji se donosi za razdoblje od sedam godina, kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

 

 

III. Obuhvat Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana razvoja je područje grada Rijeke u njegovim administrativnim granicama.

 

 

IV. Ciljevi i programska polazišta

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Plana razvoja potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

 1. Živjeti u Rijeci 2030. – Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika:

            – obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva,

            – zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život,

            – prijestolnica kulture i nakon 2020. godine,

            – suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika.

 1. Raditi u Rijeci 2030. – Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe:

            – konkurentno gospodarstvo i luka u dobu novih industrija,

            – inovativna Rijeka – poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija,

            – grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu.

 1. Povezati Rijeku 2030. – Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom:

            – Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom,

            – čist, učinkovit i pristupačan javni prijevoz,

            – razvoj urbanog prometnog sustava i mobilnost.

 1. Sačuvati Rijeku 2030. – Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana:

            – grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga,

            – zeleni grad na moru – prostor u službi građana i gospodarstva,

            – razvoj lokalne informatičke infrastrukture, e-Usluga i smart city rješenja.

Programsko polazište propisano je člankom 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17) prema kojem se Planom razvoja kao temeljnim srednjoročnim aktom strateškog planiranja od značaja za Grad Rijeku definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva te sektorskih i višesektorskih strategija.

 

 

V. Redoslijed radnji u postupku Ocjene

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Plana razvoja Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

– od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pribaviti mišljenje da li je za Plan razvoja potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema Zakonu o zaštiti prirode (″Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (″Narodne novine“ broj 146/14),

– od tijela i osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Plan razvoja,

razmotriti pristigla mišljenja tijela i osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,

utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,

– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene te

– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost. 

 

 

VI. Popis tijela i osoba koji sudjeluju u postupku Ocjene

 

Članak 6.

 

U postupku Ocjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
 2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 4. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 5. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 8. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 9. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
 10. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 11. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 12. KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 13. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 14. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka,
 15. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka.

 

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/130-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 14. prosinca 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.