GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o početku postupka vrednovanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom pokreće postupak vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

 

 

Članak 2.

 

Postupak vrednovanja Strategije provest će se sukladno odredbama Pravilnika o postupku i metodologiju vrednovanja politike regionalnog razvoja (“Narodne novine” broj 121/15).

 

Članak 3.

 

Za Strategiju će se provesti sljedeće vrste vrednovanja:

    • vrednovanje tijekom izrade,
    • vrednovanje tijekom provedbe,
    • vrednovanje nakon provedbe.

 

Članak 4.

 

Tijek postupka vrednovanja Strategije utvrđen je Planom vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine, koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/132-72

URBROJ: 2170/01-15-00-20-1

Rijeka, 14. prosinca 2020.

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

PRIVITAK 1. Plan vrednovanja Strategije Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2021.-2027. godine