GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o odobravanju nacrta ugovora za tri koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko
korištenje dijela Palače Šećerane

 

 

 

Članak 1.

 

Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/ marketinška agencija u turizmu).

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

 

 

Članak 2.

 

Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara).

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 2.).

 

 

Članak 3.

 

Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 3.).

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se predsjednik Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene, za provedbu svih postupovnih radnji koje prethode donošenju odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/153
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Privitak 1.

 

Privitak 2.

 

Privitak 3.