GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

 

Članak 1.

 

Ne prihvaća se ponuda društva BIROOPREMA d.o.o. za kupnju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra – skladišnih prostora u zgradi čiji je suvlasnik, a koje se nalaze na adresi Milutina Barača 7, sagrađenih na kč.br. 1323/2 – proizvodna hala, garaža, skladište i dvorište, površine 5021 m2, upisanih u zk.ul. 3518 k.o. Rijeka, i to pod rednim brojevima:

– 4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)

Skladišni prostor 1/b u suterenu ukupne površine od 268,50 m2 koji se sastoji od radionice br. 1 od 24,10 m2, radionice br. 2 od 23,10 m2, radionice br. 3 od 42,89 m2 te skladišta br. 1 od 178,21 m2 što u odnosu na cijelu zgradu iznosi 269/20000 dijela,

– 31. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-31) Skladišni prostor 1/d u suterenu ukupne površine od 37,44 m2 koji se sastoji od jedne prostorije koja u odnosu na cijelu zgradu iznosi 37/20000,

po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 195.000,00 € (slovima: stodevedesetpettisuća eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositeljima ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/117
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.