GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) te članka 46. i članka 97. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i
Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2021. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: vijeća nacionalnih manjina) i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Predstavnica češke nacionalne manjine), način utvrđivanja kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Proračun) za financiranje njihovog rada i programa te kriteriji za raspodjelu sredstava za:

– Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku i

– Predstavnicu češke nacionalne manjine za Grad Rijeku.

 

 

Članak 2.

 

Financijska sredstva za rad i programe iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se iz:

– Proračuna,

– sredstava koja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnica češke nacionalne manjine ostvare od svoje imovine, donacija, poklona, nasljedstva i slično,

– drugih izvora u skladu s pozitivnim propisima.

 

 

Članak 3.

 

Vijećima nacionalnih manjina i Predstavnici češke nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu sredstva za sljedeće rashode:

– rashode poslovanja, koji obuhvaćaju materijalne rashode i rashode za zaposlene,

– rashode za nabavu nefinancijske imovine,

– rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada.

 

 

Članak 4.

 

Iz Proračuna Grada financiraju se materijalni rashodi za:

– zakupninu,

– energente za grijanje i rasvjetu,

– komunalne usluge,

– bankarske usluge i usluge platnog prometa,

– usluge telefona,

– poštanske usluge,

– uredski materijal,

– usluge čišćenja poslovnog prostora.

Sredstva za usluge telefona financiraju se iz Proračuna do iznosa od 3.000,00 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene i rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 50.000,00 kuna.

Predstavnici češke nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 25.000,00 kuna.

 

 

Članak 6.

 

Sredstva za rashode iz članaka 3., 4. i 5. ove Odluke isplaćivat će se iz Proračuna neposredno dobavljačima.

 

Članak 7.

 

Vijeća nacionalnih manjina dužna su primjenjivati sustav proračunskog računovodstva, a financijski plan i financijske izvještaje sastavljati u skladu sa pozitivnim propisima.

Uslugu vođenja poslovnih knjiga za vijeća nacionalnih manjina i Predstavnicu češke nacionalne manjine osigurat će Grad Rijeka na temelju ugovora sa pravnom odnosno fizičkom osobom koja obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga.

 

 

Članak 8.

 

Sredstva za rad i programe vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu na poziciji Ureda Grada.

 

 

Članak 9.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/127
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.