GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (″Narodne novine“ broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15), članak 4. mijenja se i glasi :

″Tijek postupka vrednovanja Strategije utvrđen je Planom vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.“

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/123-71
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 7. prosinca 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

PRIVITAK 1. Plan vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine