GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 23. prosinca 2020.

Godina VII - broj 16.Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/19, 6/20 i 11/20) članak 20. mijenja se i glasi:

 “Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

– najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

– najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora – hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koji služe obavljanju poslovne djelatnosti, koji je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, za razdoblje od prvog dana sljedećeg mjeseca računajući od mjeseca u kojem je stupila na snagu odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obustavi rada do isteka mjeseca u kojem je prestala važiti pojedina mjera obustave rada.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno stavku 3. ovoga članka pokreće Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade iz stavka 3. ovoga članka u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

Iznimno od odredbi stavaka 3. i 5. ovoga članka, obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koji služe obavljanju poslovne djelatnosti, koji je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, ukoliko ostvaruje pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova komunalne naknade temeljem Upute Porezne uprave o provedbi mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID – 19).“

 

 

Članak 2.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

“Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada donijet će rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 20. stavaka 1. i 2. ove Odluke.

U postupku iz članka 20. stavka 5. ove Odluke, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.”

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/138
URBROJ: 2170-01-16-00-20-3
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.