GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20), u članku 35. stavku 1. broj: “29.616.113,00“ zamjenjuje se brojem: ″29.760.459,00“.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. broj: “348.287.819,00“ zamjenjuje se brojem: ″287.416.388,00“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 36. stavku 9. broj: ″77.993.876,00“ zamjenjuje se brojem: ″69.608.635,00“.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/146
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.