GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju stručnih povjerenstava za vrednovanje podnesenih prijedloga
iz područja kulturnih djelatnosti: Programi kulture u zajednici,
Programi za mlade i Manifestacije u 2021. godini

 

 

I.

 

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Programe kulture u zajednici i Programe za mlade imenuju se sljedeći članovi:

  1. Jolanda Todorović, kao predstavnica Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
  2. Alica Kolarić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
  3. Damir Orlić, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

 

 

II.

 

U Stručno povjerenstvo za vrednovanje pristiglih prijava za Manifestacije imenuju se sljedeći članovi:

  1. Alica Kolarić, kao predstavnica Kulturnog vijeća za književnu djelatnost,
  2. Danijela Bauk, kao predstavnica Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost,
  3. Ingeborg Fulepp, kao predstavnica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse,
  4. Boris Ružić, kao predstavnik Kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost,
  5. Damir Orlić, kao predstavnik Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret.

 

 

III.

 

Zadaće Stručnih povjerenstava iz točaka I. i II. ove Odluke utvrđene su Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/19).

 

IV.

 

Članovi Stručnih povjerenstava iz točaka I. i II. ove Odluke imenuju se za vrednovanje prijava programa za Programe kulture u zajednici, Programe za mlade i Manifestacije pristiglih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2021. godini.

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/138-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 21. prosinca 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.