GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (″Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, u tekstu kojeg je utvrdilo Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/136
URBROJ: 2170-01-16-00-20-4
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.