GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija
na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2020. do 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19), u članku 2. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

″1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 16.920,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).“

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/151
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.