GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

″Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

 

Red.br.

NAZIV

Iznos u kn

 

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

6.156.000

1.1.         

Čišćenje javnih površina

5.473.000

1.2.         

Sanacija divljih deponija

683.000

 

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

14.487.000

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

 

8.341.500

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

528.500

3.2.         

Održavanje plaža

616.000

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

265.000

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina  

6.932.000

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

 

3.903.500

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

1.094.500

4.2.         

Održavanje javnih satova

302.000

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

362.000

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

31.000

4.5.         

Održavanje javnih fontana

1.307.000

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

807.000

 

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

23.445.000

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

9.288.000

 

ODRŽAVANJE GROBLJA

2.040.500

7.1.         

Groblje Kozala

669.800

7.2.         

Groblje Trsat

127.000

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova                                                                      

729.900

7.4.         

Groblje Zamet

188.800

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam                                                                                              

23.000

7.6.         

Groblje Draga                                                                                                            

32.000

7.7.         

Groblje Donja Drenova

37.000

7.8.         

Groblje Gornja Drenova                                                                                            

11.000

 

   7.9.

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

222.000

8.

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

3.180.000

9.

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

922.000

10.

ČIŠĆENJE MORA

586.000“

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

″Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 72.349.500,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 59.453.300,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.716.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.400.000,00 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.550.000,00 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 162.200,00 kn , pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 180.000,00 kn i kapitalnih donacija u iznosu od 530.000,00 kn.“

 

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/130
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.