GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

 

IZMJENE
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/147
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu