GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 11/20) – u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 9.456.410,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 6.853.110,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 80.000,00 kuna, donacija u iznosu od 694.800,00 kuna, naknade za koncesije u iznosu od 401.000,00 kuna, komunalne naknade u iznosu od 1.027.500,00 kuna te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 400.000,00 kuna kako slijedi:

 

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.222.900,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

818.100,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

404.800,00

2.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

50.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

50.000,00

3.

Labinska ulica – pristup RIO

230.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

230.000,00

4.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

7.536.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.337.500,00

4.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

1.027.500,00

4.3.

Izvor financiranja: donacije

290.000,00

4.4.

Izvor financiranja: proračun Grada

80.000,00

4.5.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

4.6.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

400.000,00

5.

Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)

69.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

69.000,00

6.

Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo

23.510,00

6.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

23.510,00

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

9.131.410,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

6.528.110,00

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

80.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

694.800,00

7.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

401.000,00

7.5.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

1.027.500,00

7.6.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

400.000,00

 

 

 2. Javna rasvjeta

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

325.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

325.000,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

325.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

325.000,00”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 26.769.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 590.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 20.654.600,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 5.524.400,00 kuna kako slijedi:

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

40.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

40.000,00

2.

Prometnice i promet

250.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

250.000,00

3.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

40.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

40.000,00

4.

Trsat – ceste

2.000,00

4.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

2.000,00

5.

Sveukupno nerazvrstane ceste

332.000,00

5.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

40.000,00

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

292.000,00

 

 

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

25.325.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

20.100.600,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

5.224.400,00

2.

Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

230.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

230.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

32.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

32.000,00

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

25.587.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

20.362.600,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

5.224.400,00

 

 

3. Groblja

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

550.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

550.000,00

2.

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

300.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

300.000,00

3.

Sveukupno groblja

850.000,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

550.000,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

300.000,00”

 

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 6.880.000,00 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.280.000,00 kuna, proračuna Grada u iznosu od 755.500,00 kuna te komunalne naknade u iznosu od 4.844.500,00 kuna, kako slijedi:

 

 

1. Nerazvrstane ceste

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

 

 

 

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste, proširenje

4.916.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

755.500,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

4.160.500,00

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2, proširenje

160.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

160.000,00

3.

Rekonstrukcija Ulice Mate Lovraka, produženje

20.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

20.000,00

4.

Rekonstrukcija Cambierieve ulice, proširenje

130.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

130.000,00

5.

Sveukupno nerazvrstane ceste

5.226.000,00

5.1

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

310.000,00

5.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

755.500,00

5.3.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

4.160.500,00

 

2. Javna rasvjeta

 

Red.br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

684.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

684.000,00

2.

Sveukupno javna rasvjeta

684.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

684.000,00

 

 

3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

Red.

br.

Naziv

Iznos u kn

1.

Uređenje šetnice ispod TN Costabella

970.000,00

1.1

Izvor financiranja: komunalni doprinos

970.000,00

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

970.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

970.000,00”

 

 

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 43.105.410,00 kuna.”

 

Članak 5.

 

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu iz članka 5. Programa mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 6.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/131
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

 

Prilog I – Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu