GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE
Plana davanja koncesija
na području grada Rijeke za 2020. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Planu davanja koncesija na području grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19) u članku 2. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

″1. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje usluga u turizmu (turistička agencija/info centar/marketinška agencija)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.234,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

2. Vrsta i predmet koncesije: Koncesija na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara)

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 16.920,00 kuna,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i Zakon o koncesijama (″Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).“

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/20-01/151
URBROJ: 2170-01-16-00-20-3
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.