GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2020. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 4/20) članak 2. mijenja se i glasi:

“U 2020. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

R.br.

Naziv

Plan upravljanja pomorskim dobrom

2020. godine

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

2020. godine

1.

Dohranjivanje plaža šljunkom

169.000,00

185.000,00

2.

Održavanje objekata i uređaja na plažama (građevinskoobrtnički radovi):

–          sanitarnih objekata,

–          obalnih zidova,

–          obalnih šljunčanih i betonskih puteva,

–          sunčališta,

–          staza,

–          stubišta,

–          opreme u moru (vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana)

–          razastiranje i planiranje šljunka na plažama,

–          uređenje prilaza plažama,

–          uređenje obalnog puta Lungo mare,

–          održavanje bravarskih radova (ograda, tobogana, svlačionica, penjalica i rukohvata na stubištima)

–          održavanje stijenskih pokosa

–          ostalo.

220.000,00

220.000,00

3.

Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

55.000,00

55.000,00

4.

Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida) za razdoblje 2020. godine

87.000,00

137.000,00

5.

Atestiranje platformi  i elektroinstalacija sanitarnih čvorova

6.000,00

6.000,00

6.

Utrošak električne energije za sanitarne čvorove

20.000,00

24.000,00

7.

Naknada za vijeće za davanje koncesijskog odobrenja

3.000,00

3.000,00

8.

Sanacija stjenskog pokosa u 2020. godini na plaži Grčevo

0,00

385.000,00

9.

Uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga

0,00

325.000,00

 

Sveukupno sredstva za 2020. godinu:

560.000,00

1.340.000,00

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu u ukupnom iznosu od 1.340.000,00 kn.”

 

Članak 3.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/127-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 9. prosinca 2020.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.