GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (″Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 IZMJENE I DOPUNE

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

   

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19 i 11/20) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

″Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

Rashodi

Plan

Plan

Novi plan

1

2

3

4

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

Zaštita građe

101.100,00

101.100,00

 

Ukupno I.:

101.100,00

101.100,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

Programi sustavne zaštite i očuvanja

 

 

1.

Katedrala sv. Vida

 

 

 

Restauracija liturgijskog namještaja u katedrali sv. Vida

40.000,00

40.000,00

2.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

Restauracija građe za stalni postav

40.000,00

75.800,00  

3.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka

 

 

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama “Vaznesenje Hristovo” i “Slavljenje moštiju sv. Spiridona”

9.200,00

9.200,00

 

Programi znanstvenih istraživanja

 

 

4.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

 

 

 

Dijalozi s baštinom 2019

9.800,00

18.000,00

5.

Esperantsko društvo Rijeka

 

 

 

21. konferencija esperantista Alpe – Jadran

4.500,00  

0,00  

6.

Katedra čakavskog sabora Grobinšćine

 

 

 

25. knjiga Grobničkoga zbornika

5.500,00  

0,00

7.

Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

9. međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj – INCC 2020

14.000,00  

0,00  

8.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

 

Priprema i održavanje 9. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00  

0,00  

9.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

 

Međunarodni znanstveni skup: 100 godina od osnutka SDR

14.000,00  

14.000,00  

 

Nakladnički programi

 

 

10.

Hrvatska kapucinska provincija

 

 

 

Četiri stoljeća kapucina u Rijeci

10.500,00

10.500,00

11.

Marko Medved

 

 

 

Povijest augustinaca pustinjaka u riječkog sv. Jeronima

14.000,00  

14.000,00  

12.

Državni arhiv Rijeka

 

 

 

Opus Ivana Klobučarića

14.000,00  

14.000,00  

13.

Pro Torpedo Rijeka

 

 

 

Priprema i tisak zbornika radova 8. konferencije o industrijskoj baštini

10.000,00  

0,00  

14.

UPI-2M PLUS d.o.o.

 

 

 

Dvadeset i pet stoljeća urbane kulture na tlu Hrvatske

10.500,00

10.500,00  

15.

Udruga Slobodna Država Rijeka

 

 

 

Rijeka i politika (1868 – 1924)

14.000,00

14.000,00  

 

Zastave Rijeke: Monografija 200 godina borbe grada za pravo na svoju zastavu

14.000,00  

14.000,00  

 

Ukupno II.:

244.951,00

234.000,00

 

III. Kapitalna ulaganja u objekte kulture i programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

Monitoring Kosog tornja

40.000,00

40.000,00

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

 

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pročelja H-objekta i EPK infrastrukture

268.200,00

309.354,00

3.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

 

 

Rekonstrukcija Palače Šećerane i m/b Galeb – vlastito učešće

3.279.161,00

3.291.671,00

4.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

 

 

Nastavak aktivnosti na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

0,00

70.000,00

5.

Povežimo se baštinom

 

 

 

Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

16.029,00

50.875,00

6.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

 

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

52.000,00

52.000,00

7.

Motorni brod Galeb

 

 

 

Tekuće održavanje i posada

128.000,00 

129.000,00 

8.

Kuća Colazio

 

 

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

 

14.000,00

 

1.000,00

 

Ukupno III.:

3.797.390,00

3.943.900,00

 

IV. Kapitalne donacije i pomoći:

 

 

1.

Dominikanski samostan

 

 

 

Radovi na sanaciji bivšeg augustinskog samostana u Rijeci

 

100.000,00

 100.000,00

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

1.076.559,00

900.000,00

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

 

 

Izvođenje radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

60.000,00 

51.000,00

4.

Židovska općina Rijeka

 

 

 

Obnova „mikvi“

20.000,00

20.000,00

5.

Sveučilište u Rijeci, Centar za industrijsku baštinu

 

 

 

Istraživački radovi na prenamjeni industrijske baštine Rijeke

0,00

50.000,00

 

Ukupno IV.:

1.256.559,00

1.121.000,00

 

UKUPNO:

5.400.000,00

5.400.000,00

 

 

Članak 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u ″Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 KLASA: 021-05/20-01/128
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.