GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

Godina VII - broj 15.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 23/19 i 11/20), Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. studenog 2020. godine, donio je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu

  

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2020. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/20 i 13/20), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na sljedeći način:

– u redu pod rbr. 2., u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.a. te podstupcu 6.b. brojka “0“ zamjenjuje se brojkom “1“, a u stupcu 7. „Ukupno planiranih popuna“ brojka “3” zamjenjuje se brojkom “5”;

– u redu rbr. 3., u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. te u stupcu 7. „Ukupno planiranih popuna“ brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”;

– u redu “Ukupno”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu 5.a. brojka “18“ zamjenjuje se brojkom “19”, a u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.a. brojka “3“ zamjenjuje se brojkom “4“, podstupcu 6.b. brojka “0“ zamjenjuje se brojkom “1“, a u stupcu 7. „Ukupno planiranih popuna“ brojka “23” zamjenjuje se brojkom “26”.

 

 

II.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/20-04/109-69
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 9. studenog 2020.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.