GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Godina VII - broj 17.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2020. godine, donijelo je

 

 

 

Akcijski plan
Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu

 

 

Akcijski plan predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17), za svaku godinu provedbe. Omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti potrebnih za doprinos ostvarenju ciljeva. Svrha Akcijskog plana je da služi kao podloga za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe kao i za pravovremeno uočavanje potencijalnih prepreka i unaprjeđenje provedbe za nadolazeća razdoblja i time postaje alat za razvojno upravljanje. Izvještaj na temelju provedenih ciljeva, mjera i aktivnosti za jednogodišnje razdoblje svaki odjel gradske uprave Grada Rijeke, zadužen za pojedino poglavlje, podnosi u pisanom obliku Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na početku sljedeće provedbene godine, do kraja mjeseca veljače (Izvještaj za provedbenu 2020. godinu podnosi se do kraja ožujka 2021. godine).

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu sastoji se od elemenata potrebnih za praćenje provedbe u svakom od poglavlja navedenih u nastavku:

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
  1. Zapošljavanje i poduzetništvo
  1. Socijalna i zdravstvena zaštita mladih
  1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  1. Kultura i mladi
  1. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme.

 

KLASA: 021-05/20-01/121
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 19. prosinca 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2021. godinu