GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

 

I. OPĆI DIO

 Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2020. godine ostvaren je, kako slijedi:

 

* Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/20-01/75
URBROJ: 2170/01-16-00-20-2
Rijeka, 24. rujna 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (PDF)