GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

  1. Grad Rijeka prodat će nekretnine, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke ukupne površine 2.249,62 m2 u k.o. Plase, označene kao:
  • 19/24 dijela k.č.br. 1526/11 površine 263 m2, upisane u z.k.ul. broj 4517,
  • 19/24 dijela k.č.br. 1526/5 površine 10 m2, upisane u z.k.ul. broj 3811,
  • 19/24 dijela k.č.br. 1526/6 površine 566 čhv (2.035,30 m2), upisane u z.k.ul. broj 3811 i
  • 19/24 dijela k.č.br. 1526/10 površine 533 m2, upisane u z.k.ul.broj 3811,

za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 945,00 kn/m2, odnosno za 2.249,62 m2 građevinskog zemljišta ukupno 2.125.890,90 kn.

  1. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 20. kolovoza 2020. godine, utvrđuje se SLADIS d.d., Osječka 39, Rijeka, s kojim će Gradonačelnik Grada Rijeke, u ime Grada Rijeke, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/91

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.