GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17), i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 

 

Članak 1.

 

            Odobrava se nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nacrt ugovora iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se predsjednik Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje prostora Palače Šećerane za tri gospodarske namjene, za provedbu svih radnji u postupku koje prethode donošenju odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/20-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-20-2
Rijeka, 24. rujna 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik Gradskog vijeća

Andrej Poropat, v.r.

 

Nacrt ugovora o koncesiji na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače Šečerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (PDF)