GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 29. rujna 2020.

Godina VII – broj 13.            Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. rujna 2020. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o odbijanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine

 

Članak 1.

 

Ne prihvaća se ponuda za korištenje prava prvokupa nekretnina, podnesena od strane stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke, Dolac 13, za kupnju nekretnina sa svojstvom kulturnog dobra – zgrade kazališta ″Teatro Fenice“ u Rijeci, Dolac 13 i dvorišta, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, na k.č.br. 938/1 – zgrada i dvorište, površine 1857 m² i k.č.br. 938/3 – dvorište, površine 125 m², obje upisane u z.k.ul. 5414, k.o. Rijeka, kao vlasništvo Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke u 9/10 idealnih dijelova, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 11.500.000,00 (slovima: jedanaestmilijunapetstotisuća) kuna.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka dostavit će se podnositelju ponude iz članka 1. ove Odluke, Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji sukladno odredbi članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/20-01/77

URBROJ: 2170-01-16-00-20-2

Rijeka, 24. rujna 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća 

Andrej Poropat, v.r.